Archive for ноември 21st, 2010

Нашата мисия

Нашата мисия:

Информиране и подкрепа на кандидат-осиновители и осиновители чрез предоставяне на професионални психо – социални и юридически консултации

Мултидисциплинарен Екип:

Психолог: Димитрина Проданова
Социален работник: Екатерина Христова
Юрист: Христослав Ангелов

Димитрина Проданова


Образователен ценз: Магистър по клинична и консултативна психология, Магистър по социална психология, СУ „Свети Климент Охридски”

Професия: Психолог на частна практика, on-line консултант към www.bg-mamma.com, психолог на Сдружение „Да прегърнем дете“

Екатерина Христова

Образователен ценз: Бакалавър „Предучилищна педагогика“, Магистър „Социални дейности“ СУ „Свети Климент Охридски”

Професия: Главен експерт социални дейности към „СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД , Председател на Сдружение „Да прегърнем дете“, www.decata.net

Христослав Ангелов

Образователен ценз: Юридически факултет, СУ „Свети Климент Охридски”, специалност право

Професия: адвокат

Сфери на компетентност:
І. Индивидуална работа:
1. психо-социално консултиране на кандидат-осиновители, относно:
– процедура по осиновяване /етапи, изисквания, необходими документи/; консултиране, касаещо конкретните фази от детското развитие и спецификата на всяка една възраст; работа по индивидуална заявка; , преодоляване на емоционални и поведенчески проблеми при адаптацията на осиновените деца, решаване на конфликти и др.
2. психологическо консултиране на родители с осиновени деца;
3. психологическо консултиране на осиновени деца
4. юридически консултации;

ІІ. Групова работа: оказване на психологическа и социална подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми – както кандидат- осиновители, така и осиновители, консултиране, преодоляване на емоционални и поведенчески проблеми при адаптацията на осиновените деца, решаване на конфликти и др.
Кабинет: гр. София, кв. Лозенец, ул. „Вискяр планина” №10, срещу Японския хотел, приемно време: чрез записване по телефона поне един ден предварително

За контакти:
Д.Проданова: 0885 43 85 74, email: didi_pr@abv.bg;
Ек.Христова : 0897994610, email: hristova@decata.net, www.decata.net
Хр.Ангелов: 0888517451, email: hristoslav_angelov@abv.bg

Общо събрание

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „Да прегърнем дете” – гр.София, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ, и във връзка с разпоредбата на чл.23, ал.5, от Устава свиква общо събрание на 16.10.2010г. в 13 часа в гр.София, ж.к.”Гоце Делчев”, бл.257, вх.В, ап.65, при следния ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ : 1.Отчет на управителния съвет за дейността на сдружението за периода от 21.03.2007 г. до 21.03.2010г.и приемане на отчета на УС; 2. Финансов отчет за 2007г.-2010 г.; 3. Освобождаване от длъжност на Председателя и на членовете на Управителния съвет и освобождаването им от отговорност;4.Приемане на промени в устава на Сдружението; 5.Избор за срок от 5 г. на Управител на Сдружението; 6.Разни. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. Регистрацията ще започне в 12ч и ще приключи в 13ч. При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали и предлаганите решения, свързани с дневния ред са на разположение в седалището на Сдружението.

Споразумение за сътрудничество

На 18.03.2009г. между Сдружение „Да прегърнем дете” и “Център по професионално и кариерно развитие и Учебно-научна лаборатория по експериментална и професионална педагогика“ беше сключено Споразумение за сътрудничество. Целта на споразумението е осъществяването на сътрудничество между ЛАБОРАТОРИЯТА и СДРУЖЕНИЕТО по проекти и програми за работа с деца и семейства, чрез предоставяне от страна на ЛАБОРАТОРИЯТА на студенти за извършване на безвъзмездна и доброволна дейност, като СДРУЖЕНИЕТО от своя страна издава документ на съответните лица за тази дейност.

Договор за сътрудничество

сътрудничество на decata.net

На 17.09.2008г. между Сдружение „Да прегърнем дете” и Фондация „Искам бебе” беше сключен Договор за сътрудничество. Целта на договора е осъществяването на сътрудничество между
ФОНДАЦИЯТА и СДРУЖЕНИЕТО за осъществяване на проекти и програми за социална и психологическа адаптация на семейства с репродуктивни проблеми.

Кръгла маса

На 24.03.2008 г. Сдружение „Да прегърнем дете“ ще участва в кръгла маса организирана от Фондация „Искам бебе“ на тема Национална програма за социална и психологическа адаптация на семейства с репродуктивни проблеми.